Miljøinnovasjon i praksis

Samarbeidet er innovative i måten vi håndterer akutte forurensninger på. Spesielt generelle grunnforurensninger og forurensninger i åpne vannkilder, men også avløpsforurensninger. Vi har spesial konstruert et mobilt vannrenseanlegg, vi har produkter tilgjengelig for bruk til å fjerne forurensningen der den ligger, uten maskinelle tiltak. Vi setter fokus på tre punkter i alle hendelser vi er involvert i, dette er.
- Alment akseptabelt.
- Redusere avfallet etter en hendelse til et absolutt minimum.
- Best mulig kostnytte for oppdragsgiver.

For å oppnå disse tre punktene, bruker vi en metode som kalles Biostimulering. 
Biostimulering er uten tvil den mest miljøvennlige måten å håndtere en grunnforurensning, forurensning av VA-anlegg og åpne vannkilder. 
Vi har innledet et samarbeid med stiftelsen Aquateam, som er en uavhengig forskningsinstitusjon. Sammen vil vi utvikle morgendagens metoder, som både er rimeligere, mer miljøvennlige og ikke minst langt mer klimavennlige enn hva dagens metoder er. 

Det er lite som har forandret seg i måten å håndtere grunnforurensninger og ikke minst akutte forurensninger. Dette gjelder både måten konsulenter tenker på, hvordan myndighetene tar avgjørelser og ikke minst den generelle kunnskapen om nye metoder. Våre geologer, sivilingeniører, kjemikere og operative rådgivere har årelang erfaring med å løse både akutte forurensninger, og forurensninger generelt. 

Det har vært gjort forsøk og gjennomføringer med ulike produkter, hvor de aller fleste produktene har hatt en sammensetning som er basert på kjemiske forbindelser, men som blir markedsført som miljøvennlige. Imidlertid har man nå tilgang til et produkt som ikke har kjemiske forbindelser og som ikke bare løser opp hydrokarbonene. Produktet inneholder næringsstoffer til de stedlige mikroorganismene, som finnes i alle grunnmasser og vannkilder, samt bestanddeler (biosurfaktanter) som kutter opp hydrokarbonkjedene.
Det første som skjer etter påføring er at forurensningen blir de-toksikert  (gjort ikke giftig) , avgassing stopper etter få minutter, oljen vil heller ikke feste seg til planter og vannlevende dyr, grunnmasser eller andre faste installasjoner.

Videre gjør produktet at forurensningen tilgjengeliggjøres for stedlige organismer. Biostimullering er rett å slett å hjelpe moder jord, med å selv bryte ned forurensningen.
Naturen hadde selv brukt flere tiår på å bryte ned hydrokarbonene. Vi akselererer denne prosessen til kun å ta uker å eller noen måneder, avhengig av utslippets omfang. Når stedlige organismer får tilgang på næringsstoffene i produktet, begynner en svært rask formering av stedlig organismer. Når det ikke lenger er næringsstoffer, å spise, for organismene begynner de å spise på forurensningen. 
Ved store forurensninger, vil man påføre produktet i flere omganger. Konsentrert produkt blandes inn i vann med kun 2 -4% avhengig av type forurensning, temperatur, samt en del andre forutsetninger.

Hva legges til grunn for å gjennomføre en biostimulering.
For det første er det helt nødvendig at miljøfaglig kompetanse gjør en grundig utredning. Det analyseres prøver som er tatt på skadestedet. Da får man oversikt over graden og type forurensning, ut fra det som kalles kromatogrammer, ser man om det er en nyere eller en eldre forurensning. Er det en eldre forurensning, vet vi at naturen selv har begynt prosessen, da har vi et godt utgangspunkt for å stimulere de organismene som allerede har påbegynt prosessen. Er forurensningen fersk (nylig skjedd), er det svært viktig å raskt iverksette tiltakene. Dette for å sørge for at forurensningen ikke fortsetter å skade naturen. Rådgiverne gjør da vurderinger om spredningsfare m.m. før vi gjør det som kalles for avbøtende tiltak i form av første påføring. Om det er synlig olje å fjerne, gjøres dette som det aller første tiltaket.

Kostnader ved biostimulering
Å Biostimullere er uten sammenligning den mest økonomisk fordelaktige metoden å løse et utslipp på. Ofte er metoden rimeligere, enn kostnadene deponier skal ha for mottak av forurensede masser. Vi har eksempel på at kostnadene ved å Biostimulere, tilsvarte 12% av tradisjonelle metoder (graving, transport av forurensede masser og tilbakefylle rene masser).