Veg entreprenører

For aktører som har veivedlikehold, eller ansvar for veger, vil behovet for ekstra ressurser oppstå fra tid til annen. Dette som en følge av ekstremvær, styrtregn, flom eller større uhell, som medfører stengte veier.
0200.no, har mye ressurser som kan være nyttig å vite om. Vi har tunge innsatsbiler, spekket med nødvendig utstyr for å evakuere vann over lengre strekninger, spyling av løsmasse fra fjellsider, lyssetting m.m.

Oljesøl eller annen forurensning
i kjørebane og områder rundt.

Siden 2004, har flere av aktørene i samarbeidet arbeidet med denne problematikken. Nå skal vi også forske på problematikken sammen med miljøfaglig spisskompetanse. 
Vi skal se om nye hjelpemidler og produkter, kan redusere skade på miljø og vegdekke.
Samtidig skal vi aktivt se på avfallsredukserende tiltak. Dette ved å benytte metoder som allerede er prøvd ut i småskala.
Så langt har disse vist svært gode resultater.